Poniższa informacja jest przeznaczona dla absolwentów techników oraz techników uzupełniających dla dorosłych z lat 2005/2006–2014/2015

Informacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020, jest dostępna tutaj.

Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. ‎Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
 2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎.
 3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. ‎

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania określone dla każdego przedmiotu w standardach wymagań ‎egzaminacyjnych.‎

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:‎

 1. dwóch egzaminów w części ustnej
 2. trzech egzaminów w części pisemnej. ‎

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

‎Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎
‎Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?

Zdający może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmiotów ‎dodatkowych. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 2. chemia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 3. filozofia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 4. fizyka i astronomia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 5. geografia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 6. historia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 7. historia muzyki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 8. historia sztuki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 9. informatyka (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 11. język francuski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 12. język hiszpański (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 13. język niemiecki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 14. język rosyjski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 15. język włoski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 26. wiedza o tańcu (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu)‎
 2. język francuski (bez określania poziomu)‎
 3. język hiszpański (bez określania poziomu)‎
 4. język niemiecki (bez określania poziomu)‎
 5. język rosyjski (bez określania poziomu)‎
 6. język włoski (bez określania poziomu)‎
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowe informacje ‎można znaleźć w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (aneks).‎

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich ‎przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).‎

Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych ‎przedmiotów?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. Informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów.
 2. Aarkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych.‎
Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego?

Część ustna egzaminu z wymienionych wyżej języków ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎

 1. ‎W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎
 2. Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.
Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2019 r.?

Sesja główna – od 6 do 25 maja 2019 r.‎

 1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja).
 2. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja).
 3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 6 do 23 maja.

Sesja dodatkowa – od 3 do 19 czerwca 2019 r.‎‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 8 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 19 czerwca.
Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 20 do 21 sierpnia 2019 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 20 do 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 20 sierpnia‎.
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.
Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?‎
 1. Do 7 lutego 2019 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014, oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2018 r. (załącznik 1d - plik "załączniki").
 2. Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014, oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1d i załącznik 2).
 3. Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1e),
  2. osoby, które ukończyły LO na podstawie egzaminów eksternistycznych przed 2016 r. (załącznik 1e).
 4. Osoba składająca deklarację otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 5. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.
Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

 1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).
  1. Przykład 1: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2019 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 2: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2019 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2019 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.
  1. Przykład 3: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2019 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 4: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2019 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

Uwaga:

 1. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 2.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2019 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2019 r. Wzór wniosku zostanie zamieszczony na stronach internetowych CKE i OKE 7 marca 2019 r.
 3. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r. (w przypadkach, o których mowa w p.2, do 31 marca 2019 r.). Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie ‎maturalnym specjalne uprawnienia?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz ‎możliwości?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niesłyszącym
 2. słabosłyszącym
 3. niewidomym
 4. słabowidzącym
 5. z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 6. z afazją
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 8. z chorobami przewlekłymi
 9. chorym lub niesprawnym czasowo
 10. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 11. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 12. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 13. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 14. z zaburzeniami komunikacji językowej.
 15. o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest ‎wydawane?
 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów będą przedstawiane jako procent uzyskanych punktów.‎‎
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2019 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 4 lipca 2019 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2019 r.